Underhållsplan för bostadsrättsföreningar

En underhållsplan är ett strategiskt dokument som bostadsrättsföreningar kan använda för att planera, hantera och budgetera för underhåll av fastigheten. 

Varför behövs en underhållsplan?

En väl utformad underhållsplan hjälper föreningen att förutse framtida underhållsbehov och kostnader, vilket underlättar budgetering och ekonomisk planering. Planen omfattar alla delar av byggnaden och dess tillhörande områden, såsom tak, fasader, VVS-system, elinstallationer, gemensamma utrymmen och utomhusområden. Genom att regelbundet underhålla fastigheten förhindrar man att fastigheten förfaller och följaktligen finns argument att fastigheten behåller sitt värde över tid. Att ha en väl utformad underhållsplan gynnar alla medlemmar.  

Ett levande dokument

En underhållsplan sträcker sig över många år, ibland 50 eller mer, och det är därför naturligt att revidera planen regelbundet. Man vill ta hänsyn till faktorer som kan påverka investeringsförmåga och motiv att genomföra åtgärder som inte fanns med när planen upprättades. Exempelvis kan tak eller fönster visa sig ha kortare livslängd än beräknat eller undercentralen längre än man räknat med i planen och således bör man revidera planen därefter. 

Måste man följa underhållsplanen strikt?

Över tid kan mycket förändras och på samma sätt som man behöver se över planen regelbundet kan man behöva göra avvikelser från plan. Exempelvis skapar regering och riksdag kontinuerligt möjligheter att genomföra vissa typer av renoveringar med statliga stöd. Nya krav på energiprestanda införs kontinuerligt. Ny teknik utvecklas som erbjuder möjlighet att påverka och minska driftkostnader. Man ska således inte stirra sig blind på underhållsplanen och därmed missa bra möjligheter att förbättra driftnettot bara för att de inte står med i underhållsplanen. 

Hur upprättar man en underhållsplan?

Börja med en detaljerad kartläggning av fastighetens alla delar. Detta kan inkludera byggnadsdelar som tak, fasader, fönster, dörrar, installationer som värme, ventilation, vatten och avlopp, samt gemensamma utrymmen och utemiljöer.

Genomför en grundlig inspektion för att bedöma skicket på varje del av fastigheten. Notera ålder, tidigare underhållsåtgärder och eventuella skador.

Baserat på inventeringen, skapa en tidsplan för när olika underhållsåtgärder bör genomföras. Prioritera akuta behov men inkludera även långsiktiga underhållsåtgärder.

För varje planerad åtgärd, uppskatta kostnaden. Ta hänsyn till både material- och arbetskostnader samt eventuella kostnader för att hyra in extern expertis.

Integrera underhållsplanens kostnadsberäkningar i föreningens övergripande ekonomiska planering. Säkerställ att föreningen har tillräckliga reserver eller kan planera för avgiftshöjningar vid behov.

 

En underhållsplan är ett levande dokument som bör uppdateras regelbundet. Revidera planen kontinuerligt.

 

Exempel på underhållsåtgärder